تغییر سبک پیشفرض و ذخیره سبک سلول ( فوق جلسه پنجم)

در این جلسه در مورد سبک پیشفرض اکسل و ایجاد سبک پیشفرض جدید برای اکسل بحث می شود.

ادامه مطلب 

/ 0 نظر / 21 بازدید